Applikation

Ich waas fai nedd;
ollso … ää … hobbi edds ka Äbb
oddäe hobbi aa a Äbb,
un wenni di aa Äbb hobb,
woss iss dess edds füäe a Äbb?
Ich waas fai nedd.

Dess waasi fraili,
dess Wöäedla iss ladainisch
un füüchd aam in woss woss dsu,
ollso schiibd aan wu woss nai,
wossmeä nimmeä rausdsiing ko,
woss obbäe aan woss rausdsiichd.

Oddäe babbdess aam näebloos
wunoo woss drauf,
ollso aaf denn iiFoon
wufoo meä niggs waas,
obbäe wu di onneän olläs fu aam wissn,
un iich olls onneärä aa fu denna,
aa wenniss nedd wissn meechäedd?

Wenni eddseädla obbäe
sua Abb äbblesn …?
naa … sua Äbb obblesn solläedd,
beschläächdsi unnäe Garanndii
mai Brilln aafdäe Massgn su orch,
dassi geechäe a Soiln renna könnäedd,
un miäe dess Bluud ausdeä Noosn
middn nai di Massgn schiißeädd.

Weä äbbäe … naa … obbäe
ko inn deera Äbb äbblesn,
fu ween dess Bluud unnäe deera Massgn iss? –
Waal, wennsd fill Bechch hossd,
babbd oo deera Soiln
deä anndsich Fiirus inn deera Eggn
unn hoddai Bluud schu gschmeggdd!

© Stefan Fröhling

Parteienstreit

„Hossdäss aa schu gmäeggd“,
fräächd mai Bekanndeä, di olld Waafm,
„wi broof di Baddaia olla woäenn sänn,
wänn aaneä weechäe Koroona woss oogeem hodd?“

„No jaa“, soochi glai,
„di homm hold issolieädd weänn müssn;
wi miä aa dahaam, oddeä nedd?“
„Wia Schdroomlaidung“, sächdeä,
„doss kanneä on Schlooch grichdd.“ –
Sua Schmarreä!

„Miä sänn in aaneä meddidsünischn Griisn, sooch iich;
doo kömmäe nedd nua Baddaiagriisn braung.“
„Obbeä a Diggdaduäe aa nedd“, maandeä;
„miäe sänn do ka Absollodissmus!“ –
Wuheä waas deä edsädla suwoss schu widdäe?

„Füäe denn Koroona ko kannäe woss“,
gibbina Konndra, „deä mechdd, wossäe mooch!“
„Di Baddaia sunnsd obbeä aa“, maandeä widdäe.
„Dess müssnsi dsäegoeä mochn, sooch iich,
wennsd kann Absollodissmus moggsd!“
„Sich oo“, sächdeä, „Diiäe woäensi aa dseä broof.“

„Du mechsd do aa immäe, wossdeä bassd, maani.“
„Nedd immäe; naa, wärggli nedd“, duddäe bälaidichd.
„Obbeä Du häldsd grod kann Obschdonnd ai.“
„Bissd a weng blööd woäenn?“, fäedeä miäe übeä di Goschn;
„edds sämmäe do om Dälläfoon!“ –
Do häddi fossd aufgleechd.

„Di Schwoädsn un die Roodn
homm orch dsammgholldn“, längdeä obb.
„Di aan sänn suu schwoäds“, sooch iich in Raasch,
„dassd üwäehaubbds nedd naischaua kossd;
un fuddi onnäen gibbds dswaaeälai,
di gonns Gfäebdn un di Gweägschdraafdn!“

„Obbäe Dai Grüüna“, weäädäesi,
„sänn aa näebloos auf iäen Ossd höggn gäbliim.“
„Un Dai Fraia“, gibbissna,
„könna nedd waideä olls biss fümf dsälln
un kumma nii auf ann grüüna Dswaich!“

„Härrgodds“, sächdeä, „woäen do nedd nuch wällcha …
jo schaissäeless; glabbsd, di folläeddn miäe edds ai …?“
„Do wäessd di Brauna maana“, soochi;
„obbeä dess iss ka Forb, sunndeän a Dsuumudung.“

Donn fängdeä auf aamoll nu dess Schbinna oo,
deä olld Schbrüchglobbfäe, un möchäed aa a Baddai grünndn;
deeradsaid hobb iich schu a roods Ooäe fu laudäe Dälläfoniäen.
„Wänn iich neemli drai Saidla innduss hobb“, schwadroniäedäe,
„schdeedmäe olläs gloäe foäe maina Aang.“
„Dess wäedd fill Biäeschaam sai, maani.“

„Naa“, sächdeä, „deä Koroona
schbrichd gondsäegoäe mai boliddischäs Bauchgfüll oo …“
„Wisu, hossd a weng ess Därmäeraissn?“, möcheäddi wissn.
„Niggs; di Koroonabaddai willi aus deä Daafn heem;
midd ann Hoomoffissla un ann Fääsbuggla
un ann Äggsdrakonndo bai maina Schboäekassafillioln.“

„Un iich?“, froochi noigiri.
„Diich brauchi nedd däedsu;
wall middenna Baddaischbenndn
käämäedi aus denn Koroona gonns fain raus.
Deen Sinn inndeä Griisé suchn, hodds kaasn.“ –
Mai olldeä Bekanndeä hodd schu immäe
sain Schnoobl nedd holldn könna.

© Stefan Fröhling

Der Löwenzahn

Verbiss ein Löwe gierig sich in einem überstarken Knochen,
ward von der Härte der Substanz ein Backenzahn ihm ausgebrochen.

Doch unverdrossen beißt der Leu ins tote Beutetier hinein,
denn vegetarisch wird er nicht ob eines Löwenzahns allein.

© Stefan Fröhling

Bürgschaft

Wänns woeä wäe,
dossmäe füeä denn Koroona
billicha Gredidde un auf ewicha Dsaidn,
ollso a schönns Hoifla Gälld griicheädd,
däädi miäe moll glodd dseeä Millioona beschdelln.

Fraili müsseäd denn Schdood gloäe sai,
dassi, nedd olls Fiäema un scho goänedd allaans,
suann Gredidd a gonns Leem long
nimmeä bädsooln könneädd.

Ich maan obbäe, wengdns wäri donn
ka aggduälläe Sodsiolfoll mäe;
olleähöchsdns hindeäheä widdäe,
noochn Dood sudseäsoong.

Naa, ich wäe jo neddamoll su schduäe!
Dess hobbimeä neemli ausgärächnéd:
Aa Millioon däädi feäbroodn
unndi onneän noin Millioona gäbeädi reduä.

Dess wäen fai noindsich Brodsennd,
un füeä di lummbäedn dseeä Brodsennd
könneädd deä Schdood loggeä groodschdee,
schu weechäe deera Soichn-Hillfe un su.

Fräächsd obbäe baidi Emmdeä oddäe baidi Bongn oo,
siggsd glai, dossdi Baragrofmraidärai aa wia Soichn iss;
un iich schbilleädd dodeäbai denn Anndiköebeä –
iich waas Bäschaid!

© Stefan Fröhling

des

des gibds ned

des glabbsd ned

des derf ned woä saa

des gäihd ned in mein kubf nei

des lässd mä kann rouh

des houi kummä säing

des hammä edz dävoo

des kummd aff uns zou

des kammä ned aufhaldn

des kummd unvähoffd

des bläihd uns

des is aff amall dou

fitzgerald kusz

aus: zwedschgä, gedichte, ars vivendi Verlag 2012
ISBN 978-3-86913-178-8 – Lieferbar 12,90 EUR

Corona-Forschung

Mai olldeä Bekanndeä hodd a Beäsoonawooch
unndäe sain Schloofdsimmäeschronk fäeschdeggeld,
di olläss, sächdeä, oodsaichd, dseägoä eggsaggd;
ollso nedd näebloos a weng a Gwichdla,
sunndäen aa sain hoa Bluudrugg,
sai Fäddsälln, hähä, oddäe ann Fuusbillds.

Wänn aa nedd immäe olläss schdimma mooch,
woss deä olld Schbrüchboidl maand,
obbäe sua dolleä Haiddegg-Abbärood
wäe aa füäe di Fiiruss-Foäeschung dsäe gäbraung.

Hommsisi öeschdmoll bai aam
inneäwänndi aignissd, södda Fiiruss-Fiichäe,
donn mochnsi middi uuschuldinn Dsälln iäechndwii rumm.
Do känna di Fiirusse neemli ka bissla an Oonstonnd
oddäe a kadoolischa Seggseäaalmorool.

Do hossdi soodseäsoong nu ka zwaamoll umgädreed,
sännsi schu feämeeäd wi blööd, denngi meä.
Unndess müssäedmeä do om Gwich
daaf deä Wooch sääng könna, oddäe wii?

Unn so woss ko deä Roobeädd Koch do aa moll mässn,
unn aa nedd bloos aamoll;
oddäe mussmeä eddsäedla dahaam olles sällbäe mochn?

Deä könnäedd fu main olldn Bekanndn
dseägoä di gonnsa Wooch däefüä griing,
walläesi weechäe sai Fäddsälln nedd draufschdelln gädraud.

© Stefan Fröhling

Krisenhilfe „Rettungsschirm“

Woss iss a Reddungsschiäem? –
A Reddungsschiäem iss a Schiäem
dsäen Reedn … naa, dsäen Reddn,
obwoll aa fill drübeä gredd weädd übäes Reddn,
unn fäellaichd dsäegoäe meära
olls dodäemidd gäereddedd weädd.

Sua Reddungsschiäem iss deäe Foeäm nooch,
dess waasi neemli gwiis, ka Reddungsring,
wall denn hobbi fu Naduäe aus sällbäe.

A Reddungsschiäem daachd aa niggs,
wänn aam dess Wossäe biss dseän Holls schdeed,
wall do dess Wossäe fo unndn kummd,
unn dodäefüäe wäe a Reddungsbood eera woss.

Deä Reddungsschiäem hillfd neemli bloos in aanäe Richdung,
ollso deägeechäe, doss aan woss fu oom aufn Dääds driffd;
deäradsaid obbäe solläedd do woss fu oom roo
gons unndn dsäe Reddung ookumma, oddäe nedd?

Unn geechäe denn Fiiruss
nuddsd sua Schiäem glai goä niggs,
wall su a Fiiruss sälldn roobolleädd,
sunndäenn groodaus fu foäenn kummd,
alläehöggsdns nu fu deä Saidn.

Füä woos ollso solläeddmeä sich
ann aufgschbonndn Schiäem nu foäe di Noosn holldn,
wemmäe middn EM A DE do schuann Obbschiäemdinnsd homm?
Unn dem Dood, denn olldn Däbbn,
iss dess suwisu olläss wuäeschd –
Haubdsoch sai Schdadissdigg schdimmd.

© Stefan Fröhling

Krisenmodus

Hailichäes, wossmäe edds olläs oofanga solläed:
Drausn schbadsiiäen gee, hommsi gsochd,
unsich bain Laafn aanu bäweeng;
deärädsaid lüffdi nedd amoll dahaam
walläss gonnsa Aischnaufn su gfäeli iss.

Goddsaidonk müsseäddi dsäen Rummlaafn
wengsdns kann aandsichn miidneema,
deä donn doch sai Goschn nedd holldn dääd.
Deäbai wüsseäddi nedd amoll,
wunooi dseä Obwächslung laafn könnäed,
walli di Schdrossn alla schu auswänndi kenn.

Un füäe dahaam brauchi aa ka Äbb,
wu sunnsd a jedeä säächäed,
obbi in deä Küchn, om Aboäedd
oddäe foäen Feänseeä högg.

Ich bija immäe a weng eäfindeärisch;
obbäe wu solli eddseädla ann Raifn
midd drai Medeä Duäechmässeä heägriing,
unwi sollmäe denn aa nuch om Boddy befässdiggn,
dassdeä Obschond füäe jedn gloäe dseä sääng wäe?

Fraili, wemmäe kann Raifn dräächäed,
könnäed dess a äbbäddämmälogisches Signol sai,
dassdi Anndiköebeä in Bluud ess Schwimma gleännd homm.

Ammend obbäe basieäds donn,
dassdi Loidd glai auf aan dsurenna,
aan di Hännd schüddln un aan um Hols falln möchäedn,
näebloos umdi Anndiköebeä kossdnlos aufdsäeschnabbn.

Di Küss un so Dsoich neemli
hobbi scho foäe denn Koroona nedd gmöchd,
undo fongi edds eäschd rächd nedd midd oo.

© Stefan Fröhling

Mascara

Bild: Patricia Hoffmann-Velte

maskus virus
maska vira
maskum wierum?

Virum solorum

So rum,
ums Ohr rum

da, maskus!
omnibus

Viva masCARA
Mascocorona

© Patricia Hoffmann-Velte


Hintergrund zum Gedicht:

Masken für alle – Männlein, Weiblein und geschlechtloses Objekt verbergen sich vor dem Virus. Dabei drängt sich nicht nur die Frage nach der Tragweite des unsichtbar Bedrohlichen, sondern auch nach der Art und Weise des Tragens dieses Schutzgegenstandes auf.

Der manchmal etwas derbe Franke versteckt das Angebot vielleicht hinter seiner charmant knappen Art (da, haste ne Maske!), verweist aber über diese Großzügigkeit hinaus auf verborgene und offensichtlich maskierte Missstände, die an – gesichts der Coronakrise mitunter in den Hintergrund und aus dem Gesichtsfeld der Genossen und Genießenden gerückt sind.

Alles in Allem fordert der uns bekannte Kosmetikstift, der nicht nur nichts ver tusche n will, einerseits zu mas cara (spanisch „mehr Gesicht“) auf, verdeutlicht aber darüberhinaus, dass sich ein jeder durch die Handhabung solcher Maskierung solidarisch verbunden zeigen und all das schützen kann, was ihm cara – lieb und teuer ist: sein Umfeld, seine Liebsten und sich selbst. Verbirgt sich doch hinter der Maske dieser vier Buchstaben bezeichnenderweise die irische Bedeutung „Freund“. In diesem Sinne zeigt im Moment sicher jeder wahre Freund zum Schutz und aus Liebe zum Leben „mehr Gesicht“, wenn er weniger davon zeigt: viva mascara!

Patricia Hoffmann-Velte


MASKS

MASKS ist ein gesamteuropäisches Kunstprojekt, das von dem deutschen Maler Gerd Lepic initiiert wurde. Am Montag, den 13. April 2020, startet das paneuropäische Kunstprojekt MASKS mit einer ersten Serie von gleichzeitigen Internetauftritten – zunächst in Deutschland, Italien, Frankreich, Schottland und Griechenland.

Im Zentrum der Vernetzung von Kreativen aus den Bereichen Malerei, Grafik, Fotografie, Musik und Literatur steht das Bild der Maske in der Zeit der weltweiten Corona-Pandemie.

MASKS bietet die Möglichkeit, auch ohne Live-Ausstellungen ein Publikum zu finden. Lesen Sie hier die vollständige Projektbeschreibung ! auf Englisch, auf Deutsch oder en français.

Hier gehts zum Projekt: gerdlepic.net

Guter Plan

Eben
noch schwebten
Planeten

Erde küsste den Mond

drauf schwelten dort oben Dramen
und nahmen
die Sicht

ob’s lohnt?

Da begannen die dunklen Nächte
ihren Kampf um das Gute und Schlechte
und Mächte
schritten voran

Es kreisten die Sterne
gestirnt ihre Bahn
und keiner kam irgendwo an

jahrhundert- jahrtausendelang

*

nun tanzen die Sonnen auf ewiger Reise
der Wind treibt die rollende Bahn

so Gott will
steht die Welt nunmehr still

Mars meint diesen Morgen auf ureigene Weise:
ich fange den Krieg heut nicht an

Und Venus, die Gute
gibt Segen dazu
– ihr schwindelt –
sie wirft uns die Bälle nicht zu

dann legt sie sich schlafen
übergibt uns den Acker
den müden Saturn
und es rügt uns im Pflug dort kein Wurm

und sieh, wie wir treiben
im Flusse mit Neptun
ganz langsam
und bleiben und bleiben und bleiben

© Patricia Hoffmann-Velte, April 2020